Audyt i doradztwo

Realizujemy audyty bezpieczeństwa w zakresie informacyjnym i technicznym. Nasze badanie nie ogranicza się do typowego audytu bezpieczeństwa fizycznego i standardów ochrony. Każdorazowo w ramach audytu oferujemy zarządzającym organizacją raporty i analizy w obszarach: 

 • Zarządzania procesowego w obszarze bezpieczeństwa i ochrony 
 • Struktury organizacyjnej i podziału odpowiedzialności w obszarze bezpieczeństwa
 • Zaangażowania kierownictwa 
 • Zabezpieczenia obiektów budowlanych i przestrzeni
 • Planowania systemu 
 • Rozwiązań organizacyjnych i procedur bezpieczeństwa/ochrony 
 • Kompetencji i szkoleń
 • Ćwiczeń/testów/manewrów/prowokacji w zakresie bezpieczeństwa 
 • Prewencji w obszarze bezpieczeństwa, w tym nadzór nad wykonawcami zewnętrznymi

Naszą żelazną zasadą jest wpieranie Klienta po audycie. Usługa audytowa obejmuje zawsze wsparcie organizacji po zakończeniu wszystkich czynności audytowych, polegające na analizie nieprawidłowości oraz wstępnej ocenie faktycznego ryzyka wynikającego ze stwierdzonych w audycie niezgodności. Na życzenie Klienta pilotujemy wdrożenia planów naprawczych oraz rozwiązania systemowe.


Audyt Bezpieczeństwa

Obecny świat jest pełen zagrożeń, które ze względu na ich rodzaj, skalę i miejsca występowania były przez większość z nas, jeszcze niedawno, uznawane za mało realne. Bezpieczeństwo pracowników, majątek trwały zgromadzony przez lata działalności organizacji − są wartościami nadrzędnymi, a przez to wystawionymi na niebezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne. To co chronimy to znakomite wyniki handlowe, rozpoznawalna marka, przeszkolony personel, lojalność i uznanie Klientów. Audyt bezpieczeństwa jest procesem ciągłym, realizowanym przez zespół naszych najlepszych ekspertów. Ma on na celu kompleksową ocenę stanu bezpieczeństwa i jest oparty o przepisy prawne, normy, procedury, dostosowywane do specyfiki i potrzeb Klienta. Dzięki audytowi uzyskujemy pełne i aktualne informacje o obecnym poziomie bezpieczeństwa badanej organizacji.

Celem audytu jest zbadanie zgodności działania instytucji z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w szeroko pojętym zakresie bezpieczeństwa. Ma on również za zadanie wyeliminować różnego typu niezgodności zauważone podczas audytu w organizacji.

Zakres:
 • analiza stanu faktycznych i potencjalnych zagrożeń (zewnętrznych i wewnętrznych) obiektu,
 • ocena infrastruktury materialnej i podstawowych narzędzi systemu bezpieczeństwa obiektu,
 • ocena poziomu istniejącej ochrony fizycznej obiektu,
 • ocena stanu i zasad zabezpieczeń technicznych (elektronicznych) obiektu,
 • ocena współdziałania komponentów systemu bezpieczeństwa obiektu,
 • przeprowadzenie testów penetracyjnych (prowadzonych w dzień i nocą),
 • analiza dokumentacji dotycząca zasad ochrony obiektu, a w tym zgodność m.in. z:
  planem ochrony z załącznikami,
  dokumentacją dotyczącą technicznego zabezpieczenia obiektu,
  planem graficznym obiektu,
  dokumentacją określającą zasady postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych,
  dokumentacją dotyczącą zasad militaryzacji obiektu,
  regulaminem obiektu,
  innymi uregulowaniami,
  dokumentacją projektową potwierdzającą zgodność z wymogami ochrony przeciwpożarowej obiektów i instalacji,
  protokołami badań instalacji elektrycznej, odgromowej, oświetlenia awaryjnego (o ile występuje), instalacji gaśniczych, sygnalizacji pożaru, instalacji hydrantowych, podręcznego sprzętu gaśniczego, instalacji kominiarskiej,
  instrukcją technologiczno-ruchową,
  planem ochrony przeciwpożarowej,
  protokołem z kontroli przeprowadzonej przez PSP i decyzjami pokontrolnymi z zaleceniami oraz dokumentacją z wykonania zaleceń,
  zasadami organizacji szkoleń w zakresie ochrony ppoż.,
  analizą zagrożenia wybuchem oraz zasięgami stref zagrożenia wybuchem,
  przepisami z zakresu BHP,
  analizą zagrożeń w zakresie BHP oraz zasięgami stref tych zagrożenia,
  protokołem z kontroli przeprowadzonej przez PIP i decyzjami pokontrolnymi z zaleceniami oraz dokumentacją z wykonania zaleceń,
  zasadami organizacji szkoleń w zakresie BHP,
 • przeprowadzenie rozmów z osobami odpowiedzialnymi za sprawy ochrony obiektu (ochrony fizycznej, przeciwpożarowej, BHP itp.)

Intelligence Bureau Polska Sp. z o. o
ul. Laurowa 39, 03-197 Warszawa
tel. (+48) 500 307 265
biuro@intelligencebureau.pl